Чуј стари, што викаш да си донесеме свиња овде во студентскиот дом ?

svikne