Кога ќе влезеш на час и ќе видиш дека професорот испрашува